Lovostaj i zaštita ribljeg fonda u Srbiji: pravila i mere

Lovostaj i zaštita ribljeg fonda u Srbiji: pravila i mere
30.10.2023.

LOVOSTAJ I ZAšTITA RIBLJEG FONDA U SRBIJI: PRAVILA I MERE

Važni aspekti očuvanja ribljeg bogatstva u našim vodama

 

Zaštita i lovostaj U Srbiji: Očuvanje ribljeg fonda

Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljen je lovostaj za sve ili pojedine vrste riba na ribarskom području, kao i zabrana lova riba koje nemaju propisanu veličinu. Lovostaj je vremenski period u kojem se pojedine vrste riba, osim riba gajenih u ribnjacima, ne mogu loviti niti stavljati u promet.

Svaštojedi:

ŠARAN (Cyprinus carpio) - Period lovostaja: 01. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 30cm
KEČIGA (Acipenser ruthenus) - Period lovostaja: 01. mart - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 40cm
MRENA (Barbus barbus) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
PROTIFIŠ (Leuciscus idus - JAZ) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
PLOTICA (Rutilus pigus) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
SKOBALJ (Chondrostoma nasus - PODUST) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
KLEN (Leuciscus cephalus) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
DEVERIKA (Abramis brama) - Period lovostaja: 15. april - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
NOSARA (Vimba vimba - ŠLJIVAR) - Dozvoljena lovna dužina: 15cm
KRKUŠA (Gobio gobio) - Dozvoljena lovna dužina: 10cm
REČNA ŠKOLJKA (Unio pictorum) - Dozvoljena lovna dužina: 8cm
Grabljivice:

SOM (Silurus glanis) - Period lovostaja: 01. maj - 15. jun, Dozvoljena lovna dužina: 60cm
ŠTUKA (Esox lucius) - Period lovostaja: 01. februar - 31. mart, Dozvoljena lovna dužina: 40cm
SMUĐ (Stizostedion lucioperca) - Period lovostaja: 01. mart - 30. april, Dozvoljena lovna dužina: 40cm
SMUĐ KAMENJAR (Stizostedion) - Dozvoljena lovna dužina: 25cm
GRGEČ - BANDAR (Perca fluviatilis) - Dozvoljena lovna dužina: 10cm
MANIĆ (Lota lota) - Dozvoljena lovna dužina: 20cm
Ribe salmonidnih voda:

MLADICA (Hucho hucho) - Period lovostaja: 01. mart - 3. avgust, Dozvoljena lovna dužina: 100cm
LIPLJEN (Thymallus thymallus) - Period lovostaja: 01. mart - 31. maj, Dozvoljena lovna dužina: 30cm
JEZERSKA ZLATOVČICA (Salvelinus alpinus) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
POTOČNA ZLATOVČICA (Salvelinus fontinalis) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 20cm
POTOCNA PASTRMKA (Salmo trutta) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
MAKEDONSKA PASTRMKA (Salmo macedonicus) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
DRIMSKA PASTRMKA (Salmo farioides) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
DUŽIČASTA PASTRMKA (Oncorhynchus mykiss) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 25cm
OHRIDSKA PASTRMKA (Salmo letnica) - Period lovostaja: 01. oktobar - 01. mart, Dozvoljena lovna dužina: 40cm
POTOČNA MRENA, SAPAČA (Barbus peloponnesius) - Dozvoljena lovna dužina: 15cm
Alohtone vrste:

BELI AMUR (Ctenopharyngodon idella)
BELI TOLSTOLOBIK (Hypophthalmichthys)
SIVI TOLSTOLOBIK (Aristichthys mobilis)
BABUŠKA (Carassius auratus MELEZ, PASTAK)
AMURSKI ČEBAČOK (Pseudorasbora parva - BEZRIBICA)
KALIFORNIJSKA PASTRMKA (Salmo gairdne)
SUNČICA (Lepomis gibbosus)
BAS (Micropterus salmoides)
AMERIČKI PATULJASTI SOM (Ictalurus nebulosus)
Prilikom obavljanja rekreativnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta.
Trajni lovostaj:

MORUNA (Huso Huso)
SIM (Acipenser nudiventris)
PASTRUGA (Acipenser stellatus)
DUNAVSKA JESETRA- Acipenser gueldenstaedti
ATLANSKA JESETRA- Acipenser sturio
VELIKI VRETENAR (Zingel zinge)
MALI VRETENAR (Zingel streber)
LINJAK (Tinca tinca)
ZLATNI KARAŠ (Carassius carassius)
DRIMSKI ŠARADAN (Pachychilon pictum)
ČIKOV (Misgurnus fossilis)
SVETLICA (Leuciscus souffia)
CRNKA (Umbra krameri)
CRNOMORSKA HARINGA (Alosa immaculata)
DUNAVSKA HARINGA (Alosa caspia)
GLAVATICA (Salmo marmoratus)
PAKLARA (Lampetra fluviatilis)
POTOČNI RAK (Austropotamobius torrentium)
REČNI RAK (Astacus astacus)
Na ribarskom području zabranjeno je:

Loviti, posedovati i uništavati riblju mlađ i primerke ribe u vreme mresta i lovostaja.
Loviti ribu neposredno rukom.
Loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima, harpunom, ostima, podvodnom puškom i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem, strujom, veštačkim izvorom svetlosti ili hemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju, truju ili omamljuju ribu.
Prekidati ili ometati migratorne puteve riba.
Loviti noću mladicu, lipljana i pastrmku.
Zatvarati, odvraćati i iscrpljivati vodu iz ribolovne vode, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak riba.
Tehnički neopravdano, ispuštati vodu iz prirodnih i veštačkih jezera i drugih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe.
Neovlašćeno poribljavanje i translokacija ribe.
Ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko područje, riblje plodište, prirodno dobro, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uslovima i mestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti prisvajanje, oštećivanje i premeštanje znakova.
Sprečavati spašavanje ribe i riblje mlađi, sa zemljišta koje je poplavljeno.
Kretanje licu bez dozvole za privredni ili rekreativni ribolov sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva na ribarskom području, a u neposrednoj blizini ribolovne vode.
Držanje alata i sredstava za privredni ribolov i elektroribolov u plovnim objektima koja se nalaze na ribolovnoj vodi ili u objektima i vozilima koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini od strane lica koja nisu ovlašćena za obavljanje privrednog ribolova, ili ribolova u naučnoistraživačke svrhe.
Močiti lan, divizmu i konoplju.
Loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo – grabuljanjem.
Sprečavati ribočuvara u izvršavanju ovlašćenja propisanih članom 14. zakona.
Sprečavati ili ometati lica koja poseduju dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov da na ribolovnoj vodi obavljaju isti.
Postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribočuvara ribolovnoj vodi.
Upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namenjena za obavljanje privrednog ribolova.
Zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond.
Posedovanje ribe koja je ulovljena suprotno odredbama ovog zakona.
Ovo su detaljni podaci o lovostaju i zaštiti ribljeg fonda u Srbiji, s ciljem očuvanja bogatstva naših voda i ribljeg staništa.